Voorwaarden

Belangrijkste voorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de volgende huisregels:

 • Annuleren van afspraken minimaal 24 uur voor de afspraak. Bij niet op tijd melden of niet komen opdagen wordt een vergoeding in rekening gebracht.

 • Kom op tijd, na 30 minuten te laat vervalt uw afspraak.

 • Betaling geschied ter plaatse contant of direct als overschrijving met de bank app. Pin is helaas niet mogelijk.

Stel je ook op de hoogte van het privacy statement.

Volledige Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Healing Senses by Hanneke, gevestigd en kantoorhoudende aan de Componistensingel 23, 3906 BS te Veenendaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder inschrijvingsnummer 57992940.
Om behandelingen en diensten door Healing Senses by Hanneke zo soepel mogelijk te laten verlopen gelden de volgende algemene voorwaarden.
Als cliënt een aanvraag doet gaat cliënt met onderstaande voorwaarden akkoord.

Artikel 1 Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden worden via de website van Healing Senses by Hanneke gecommuniceerd en worden op verzoek schriftelijk toegezonden per post.
 2. De toepasselijkheid van de door cliënt gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en/of overeenkomst welke aangegaan wordt tussen Healing Senses by Hanneke en cliënt, tenzij door Healing Senses by Hanneke uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden zal zijn afgeweken.
 5. Cliënt aanvaardt door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Healing Senses by Hanneke de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Artikel 2 Aanvragen
 1. Aanvragen voor behandelingen en diensten geschieden via het inschrijfformulier op de website, per e-mail, WhatsApp of telefonisch. Een overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de dienst door Healing Senses by Hanneke aan cliënt. Deze bevestiging vindt onder andere per email of WhatsApp plaats.
 2. Prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief BTW.
 3. Aanvraag voor een dienst impliceert automatisch en onmiddellijk dat cliënt verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat cliënt zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.
Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Healing Senses by Hanneke zal zich te allen tijde inspannen de dienst naar beste kunnen uit te voeren. Healing Senses by Hanneke is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde.
 2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Healing Senses by Hanneke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Healing Senses by Hanneke worden verstrekt.
 3. Healing Senses by Hanneke is gerechtigd bij de uitvoering van de dienst derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Healing Senses by Hanneke de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. Alle kennis/behandelingen die in het kader van de dienst worden aangeboden door Healing Senses by Hanneke zijn uitdrukkelijk géén medische behandelingen. Deze behandelingen dienen ter ondersteuning, rust, ontspanning en het verstrekken van informatie. Afname van de dienst is geheel op eigen risico.
Artikel 4 Behandeling
 1. Healing Senses by Hanneke zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 2. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Healing Senses by Hanneke aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig aan Healing Senses by Hanneke worden verstrekt.
 3. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Healing Senses by Hanneke en dat wordt ook van een cliënt verwacht.
 4. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Healing Senses by Hanneke als cliënt vanzelfsprekend.
 5. Healing Senses by Hanneke behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
Artikel 5 Wijziging, Annulering en Overmacht door Healing Senses by Hanneke
 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Healing Senses by Hanneke te allen tijde de mogelijkheid de dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
 2. In geval van wijziging en/of annulering door Healing Senses by Hanneke zal cliënt op de hoogte worden gesteld van het opnieuw inplannen van de geannuleerde dienst.
Artikel 6 Wijziging, Annulering en Overmacht door cliënt
 1. Annulering door cliënt is uitsluitend schriftelijk (e-mail, sms, WhatsApp) of telefonisch mogelijk.
 2. Annulering van een behandeling is kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de afspraak. Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande afspraak wordt 50 euro in rekening gebracht. Bij een QHHT afspraak wordt 100 euro in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht bij de cliënt.
Artikel 7 Betaling
 1. Kosten voor behandelingen dienen direct na afloop van de behandeling contant of via bankoverschrijving te worden voldaan.
 2. Bij een QHHT-sessie dienen de kosten voor de behandeling te worden voldaan.
 3. Healing Senses by Hanneke behoudt zich het recht voor tot tussentijdse prijswijzigingen.
Artikel 8 Kosten bij overschrijding van de betalingstermijn
 1. Indien cliënt niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat is cliënt in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Wanneer het verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum, zal Healing Senses by Hanneke een eerste kosteloze aanmaning sturen, met een verzoek om alsnog binnen zeven kalenderdagen te betalen. Wanneer deze termijn verstrijkt zonder dat Healing Senses by Hanneke het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, ontvang je een tweede aanmaning waarin wordt aangegeven dat bij overschrijding van de betalingstermijn van deze aanmaning buitengerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht.
 2. Wanneer incassomaatregelen moeten worden genomen, is cliënt wettelijk verplicht om alle in redelijkheid gemaakte, gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten te vergoeden. De hoogte van de kosten voor buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Voor vorderingen tot
  € 2.500 betekent dit een mogelijke vergoeding van maximaal vijftien procent (15%) van de hoofdsom met een minimum van € 40.
 3. Wanneer je na de tweede aanmaning nog steeds nalatig bent het verschuldigde bedrag te betalen, dan kan Healing Senses by Hanneke haar vordering overdragen aan een derde. Daarbij komen alle kosten die in verband met de openstaande vordering van Healing Senses by Hanneke moeten worden gemaakt voor rekening van cliënt, evenals de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
 1. Healing Senses by Hanneke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van cliënt.
 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Healing Senses by Hanneke, is Healing Senses by Hanneke op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat cliënt overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de dienst.
 3. Aansprakelijkheid van Healing Senses by Hanneke voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 4. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Healing Senses by Hanneke uit hoofde van een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de dienst waarmee de schade een verband heeft.
 5. De aansprakelijkheid van Healing Senses by Hanneke is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Healing Senses by Hanneke in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.
 Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Healing Senses by Hanneke aan cliënt ter beschikking gestelde materialen en de website van Healing Senses by Hanneke berusten bij Healing Senses by Hanneke.
  Het is cliënt nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen en openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hanneke Janssen.
 2. Hanneke Janssen behoudt zich het recht voor tot het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de dienst en deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten. Dit in overleg met cliënt.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de dienst door cliënt is uitdrukkelijk verboden.
Artikel 11 Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij van elkaar hebben verkregen.
 2. Indien Healing Senses by Hanneke voorafgaande toestemming heeft van cliënt dan zal Healing Senses by Hanneke eventueel overleg kunnen hebben met onder andere huisartsen / specialisten indien dit noodzakelijk is voor de behandeling.
 3. Bij aanvang voor een dienst worden de persoonsgegevens van cliënt gebruikt volgens de bepalingen in de Privacy Verklaring.
Artikel 12 Bijzondere bepalingen

Healing Senses by Hanneke behoudt zich het recht voor cliënten die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de dienst belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van Healing Senses by Hanneke, van verdere behandelingen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling onverlet.

Artikel 13 Toepasselijk recht & geschillen

Op de rechtsverhouding tussen cliënt en Healing Senses by Hanneke is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden Nederland.

0%
Revive yourself

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Change your energy. Change your life.

0%
Revive yourself

Take some time. Treat yourself. You deserve it.

Change your energy. Change your life.

0%
Revive yourself

Take some time.
Treat yourself.
You deserve it.

Change your energy.
Change your life.